වෙනත් සමාජ මාධ්‍ය


"දිනපොත - Dairy" Facebook පිටුව සදහා මෙතනින් පිවිසෙන්න .
No comments:

Post a Comment

"දිනපොත" පෙරවදන

පෙරවදන

******************** "දිනපොත" යනු භෞතික සංරචකයක් වුවත් , එය සමහරුන්ගේ ආධ්‍යාත්මීය ගැලපුමකි.හෘදසාක්ෂිය නිරූපණය වන්නේ මෙම "දින...